Contact

Kami mengakui bahawa laman web HotelCameronHighland.com ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami perlukan demi kemajuan laman web kami. Jika anda mempunyai pertanyaan seputar maklumat yang ada di laman web ini, anda boleh menghubungi admin dengan menghantar email ke: [email protected]